PROIECT

PROIECT:

„ Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei natural protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara ” , SMIS 2014+  124414

 

Cererea de finanțare aferentă proiectului  „ Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei natural protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara ” , a fost depusă spre finanțare prin sistemul electronic MYSMIS , în data de 26 iunie  2018 .

Data semnare contract   : 09 ianuarie 2020

Proiectul va fi implementat în parteneriat de către  Orașul Amara , Primăria  Gheorghe Doja și Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița , Orașul Amara fiind liderul proiectului .

 

Finanțarea proiectului : Programului Operational Infrastructură Mare                    ( POIM)

Axa prioritară : Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității , monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric 

Componenta 1 – OS 4.1  - Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității

Operațiunea – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și conservare și refacerea ecosistemelor degradate

Valoarea totală a proiectului: 8.359.851,28  lei

Valoarea totală  eligibilă : 8.359.851,28  lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR  : 7.105.873,59 lei ( 85 %)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national  : 1.228.825,57 lei         ( 14,6991)

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului  APM Ialomita)  : 25.152,12     ( 0,3009 %)

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului  ( UAT Amara ): 0 lei

 

Durata contractului si perioada de implementare a proiectului  :

 

56 luni , respectiv între data de 01.04.2018 ( data începerii proiectului)  și data de 30 noiembrie  2022 ( data estimate pentru finalizarea proiectului , conform graficului de activități ) .

 

 

Obiective proiect:

 

 

Obiectivul general al proiectului  : Conservarea biodiversității , protecția naturii , conștientizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în aria naturală protejată ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

Obiectivul specific 1 :

 

 Întocmirea Planului de management în vederea asigurării stării de conservare favorabilă a speciilor de interes national și comunitar din aria natural protejată ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara .

 

Obiectivul specific 2

 

Creșterea gradului de conștientizare a populației asupra capitalului natural din aria natural protejată ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara , prin acțiuni de informare și educație ecologică

 

Obiectivul specific 3

 

Întărirea capacității administrative a custodelui  ariei natural protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara

 

 Activități finanțate

 

A1 - Inventarierea speciilor de importanță națională și comunitară de pe raza ariei natural protejate și evaluarea stării de conservare , stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de pe raza ariei natural protejate

A2 -  Zonarea internă și studiu abiotic pentru aria naturală protejată ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara

A3 - Elaborarea unui studiu socio-economic care va ține seama atât de exigențele economice , sociale și culturale cât și de particularitățile regionale și locale care fundamentează planul de management al ariei protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara

A4 – Elaborarea studiului cu privire la structura proprietății , proprietari și administratori de teren și managementul actual al ariei protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara

A5 – Elaborarea studiilor de evaluare a activităților cu potential impact antropic ( presiuni   și amenințări ) ce afectează speciile de interes comunitar

A6 – Elaborarea metodologiilor și protocoalelor de monitorizare a stării de conservare a speciilor de importanță comunitară

A7 – Elaborarea hărților de distribuție a speciilor de importanță națională și comunitară de pe raza ariei natural protejate , hărțile activităților cu potential impact antropic              ( presiuni și amenințări) și a hărților GIS care vor fi anexate la Planul de management

A8 – Elaborarea Planului de Management și înaintarea spre aprobare , astfel incât aceasta să aibă loc înainte de finalizarea proiectului , inclusiv elaborarea evaluării strategice de mediu ( SEA)

 

 

Rezultate asteptate

 

 • 1 aplicatie de finanțare realizată
 • 1 metodologie de inventariere realizată
 • 1 studiu inventariere realizat
 • 1 studiu zonare internă a ariei elaborate
 • 1 studiu mediului abiotic elaborat
 • 1 studiu socio-economic realizat
 • 1 studiu cu privire la folosinta terenurilor , structura proprietății, administrator și managementul actual elaborate
 • 1 studiu presiuni și amenințări elaborat
 • 1 metodologie stare de conservare realizată
 • 1 studiu pentru evaluarea stării de conservare realizat
 • 1 studiu măsuri de management /conservare realizat
 • 260 hărți realizate
 • 1 documentație SEA realizată
 • 1 taxa avizare achitată
 • 1 PLAN DE MANAGEMENT APROBAT
 • 1 PAGINA WEB REALIZATĂ
 • REALIZARE MATERIALE PROMOVARE /INFORMARE

 

 • 800 pliante prezentare situri Natura 2000
 • 800 brosuri prezentare
 • 200 afișe prezentare sit
 • 800 mape prezentare
 • 800 pixuri
 • 800 USB-stick
 • 800 tricouri personalizate
 • 200 pliante generale proiect
 • 200 broșuri proiect
 • 200 mape proiect
 • 200 afișe
 • 2 bannere
 • 200 pixuri personalizate

 

 

 • 2 ANUNȚURI DE PRESĂ REALIZATE

 

 • Organizarea a 8 SEMINARII PENTRU CONȘTIENTIZAREA FACTORILOR DE INTERES ȘI DECIZIONALI LOCALI – autorități locale , instituții publice și populație din localitățile de pe suprafața ariei
 • Organizarea a 8 SEMINARII PENTRU CONȘTIENTIZAREA TINEREI GENERAȚII
 • Organizarea a 4 SEMINARII PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ AFERENTĂ PROCEDURII DE ELABORARE ȘI APROBARE A PLANULUI DE MANAGEMENT
 • O UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI FUNCȚIONALĂ
 • Asigurarea salariilor membrilor UIP :
 • Asigurarea dotării UIP : 6 laptopuri, 6 birouri , 6 scaune, 2 cuiere, 1 fax, 1 multifuncțională A3 color, alte cheltuieli administrative  : tonnere, hârtie ,  combustibil, etc.
 • ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII DE ADMINISTRAȚIE A CUSTODELUI :

 

 4 laptopuri dotare custode, 1 multifuncțională A3 color dotare custode , 4 module sesiuni de instruire , 4 licențe ARGIS achiziționate , 2 aparate GPS achiziționate , 2 stații totale achiziționate , 2 softuri post procesare achiziționate , 2 aparate foto achiziționate, 1 plotter A0 acchiziționat .

 • AUDITAREA PROIECTULUI IMPLEMENTAT- realizarea de 4 rapoarte de audit.